افغان موج   

حنگسالار
دوبیتی های سرگردان ام امروز
بود در قلب دشمن آتش افروز
یقین دارم به زودی مــــردم ما
به ضد جنگسالار است پیروز

سیاف
چرا شرم از جهــــادِ خود نداری
و ترس زین اعتیادِ خــــود نداری
هنوز افشار خون بار است امروز
چــــرا آنرا بیادِ  خود  نداری ؟!

مسلمانی
مسلمانی اگر اینست که باشی
برای رهیری یک فردِ ناشی
ندانی راه و یک بیراهه ای را
یقینن احمقِ مشکل تراشی!

مغز متفکر
تفکر گــــر چنین باشد که اغیار
ترا هســـتند یار و یاورِ ...غار
چه کس با گرگ ها همخانه بوده
که از او گاهی ندیده درد و آزار

ن.ت