افغان موج   
مسلمان

گر اسلام است ترا آئین و مطلب
چر ا حرف جدائی داری بر لب
کجا در متن قرآن دیده ای تو
که سنی بهتر است از شیعه مذهب


عدل و داد

سخن ها بین ما از اتحاد است
برای انتظام عدل و داد است
مسلمان را مسلمان میزند سر
یکی سلطان هزاران نامُراد است

کنار جاده

چه موج فتنه ای جاریست اینجا

کنار جاده بم کاریست اینجا

میان مسجد و مکتب چه پرسی

مثال دوزخی واریست اینجا

 

عشق و نفرت

بجای عشق نفـرت را نوشتند
هزاران حیله و نیرنگ سرشتند
زمین لرزید ازین بی اعتنایی
که جای بوته ای گل خار کشتند

 

نعمت الله ترکانی