افغان موج   

اسلامیت
گر اسلام است ترا آئین و مطلب
چرا حرف جدائی  داری  بر لب
کجا  در متن  فرآن  دیده  ای تو
که سنی بهتر است از شیعه مذهب

اهریمن
به  نامردان  بگو  لعنت هــــزاران

که آوردند به ما حسرت  فراوان

یکی از جنس فرعون و یکی شمر

شدند  اهــــریمن   ناپاک  دوران

 

فلم

قلم  زندان ا نگــــشتان  مـــن  شد

ســرشک غم  گل  دامان  من  شد

نوشتم هر چه  را وارونه  امشب

از آن مجنون صفت عنوان من شد

رزق حلال

دلی  خــــواهد  که  مُردن  را  بداند

حلال  رزق  خــــــوردن  را  بداند

بهشتی و دران و مشغول عیش است

چـــرا  زین  باغ  رفتن  را  بداند

نعمتالله تُزکانی