افغان موج   

پشتون و تاجیک
اگر زیر زبانت نیست یک ریگ
چه فرقی داره پشتون ها ز تاجیک
کجا دیدی که در یک سرزمینی
نمی باشد به این دنیا بد و نیک

هتلر
چرا؟ زائیده است بسیار هتلر
شعار هر یکی است فتنه و شر
وطن را میفروشند مثل ارزن
همه گُنگ همه کور و همه کر

وطن
مگو تنها وطن را میفروشند
به دالر مرد و زن را میفروشند
درون قبر ها هم امنیت نیست
که از مرده کفن را میفروشند

گل خشخاش
گل خشخاش اگر ریزد غم آرد
میان خوله اش مرگ و سم آرد
گل نرگس به رنگ یک عروس است
که بر زخم دلی یک مرحم آرد
ن.ت