افغان موج   

وطن در دامِ جنگ و زورگویی ست
به چنگِ شیطنت ها و دورویی ست
وطن ایـــــن بیشه ی آزادگــــی ها
گذرگاهِ  سکوت  و بی  گلویی ست

****
هدف این بود تا سرخورده باشیم
نه ایــــــل زنده بلکه مرده باشیم
بدونِ ســـــربلنــــــــدی و غروری
به درگـــــــاه پلیدان  بنده  باشیم

***
"من" و "تــــو" را ز هـمدیگر بریدند
مـــیانِ "ما" خــــط و مرزی کشیدند
به مــکر و حیله ی «سرمایه داری»
به اهــدافِ  بلندِ  شــان   رســیدند

***
جــهانخواران  به  فکر منفعت ها
به فکر برتـــــــــری و منزلت ها
نقـــــابی  دارند از  دیموکراسی
به روی چهره بهرِ مصلحت ها

***
چل و نیرنگ شانرا می شناسیم
نگاهِ سنگ شانرا می شناسیم
زآنسوی خــــــط و مرزِ شـــــرارت
طنینِ جنگِ شانرا می شناسیم

***
به بازیهای خیلی پست "ناتو"
قیامّ سبزِ ما  بشکست  "ناتو"
کجا ما رنگ خوشبختی ببینیم
به این جغرافیا تا هست "ناتو"

****
گروهی سرنوشت ما فروشند
گروهی هم به بازیها خموشند
گروهی در ســــتیزه با پلیدی
جوانمردانه تا آخر بکوشـــــند


ا.پگاهی
04.11.2013