افغان موج   

دین ما
به این  دنیا  امید  ما  چنین است
که دین ما حق است و بهترین است
شدیم عاشق به خون هر مسلمان
کدامین آیتی  قــرآن  این  است؟
حرامی ها

حرامی ها همه گشتند مسلمان
اگر که فاسق است یا است نادان
مسلمان میکُشند در هر کجایی
به خواست  امریکا و  انگلستان

دادگاه

به  مُلک  ما  ندیدم   دادگاهی

که فرقی عدل سازد از گناهی

همه در فکر چور اند و چپاول

حدیث شان بُود از مرغ و ماهی

فرهنگ
چه فرهنگی که در آن فرد هوشیار
بُود با چرس و بنگ اینگونه بیمار
اگر پایبند دین هستی و انسان
ز جا بر کن بساط کشت کوکنار

نعمت الله ترکانی