افغان موج   

شرف الدین فیلم جنگی میبیند در آخر فیلم سینه خیز به طرف تلویزیون رفته آن را خاموش میکند.