افغان موج   
FacebookTwitterDiggDeliciousGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS Feed

شرف الدین میرود بهشت زیر پای مادر های خورد و خمیر میشود.