افغان موج   

شرف الدین صبح وقت دوکان را باز کرده میگوید: بسم الله الرحمن الرحیم.

داخل که میشود میبیند همه چیز را دزدیده اند.

درب دوکان را بسته کرده می گوید: صدق الله علی العظیم.