افغان موج   

شرف الدین از رفیقش خواهش میکند پشت موتر رفته ببیند که آیا اشاره موتر کار میکند یا نه؟

رفیقش صدا میکند: کار میکند، کار نمیکند، کار میکند....