افغان موج   

بسم الله الرحمن الرحیم

در بارۀ مداخلات و تجاوز پاکستان در حریم کشور محبوب ما – افغانستان

مؤرخ : 13/2/1392 شهر کابل

سیاست های نفوذی و مداخلات کشورهای همسایه، بخصوص پا کستان و ایران یکی از عوامل اساسی نه تنها آغاز، بلکه تداوم بحران فاجعه بار قریب چهار دهۀ کشور ماست.  این مداخلات در شرایط موجودیت نیروهای ناتو و ائتلاف بین المللی ضد تروریزم در کشور ما نه تنها کاهش نیافته است، بلکه به تجاوز آشکار پاکستان در حریم مقدس کشور ما و ایجاد تأسیسات نظامی آن در ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار و ولایت کنرها منتج گردیده است.

سرو صدا پیرامون این تأسیسات زمانی بالا گرفت که نظامیان پاکستانی به ایجاد یک دروازه بعنوان دروازۀ سرحدی در این محل پرداختند. برخورد میان نیروهای سرحدی افغان و پاکستان در این محل که به واژ گونی دروازۀ ساخته شده از جانب پاکستان و شهادت یکی از فرزندان دلیر افغان- محمد قاسم شهید- در این محل منتج گردید و انعکاس آن در رسانه ها باعث شد، تا دفتر ریاست جمهوری افغانستان در این زمینه توضیحی داشته باشد.

آنچه مسلم است از وجود این تأسیسات و حضور نظامیان پاکستانی در آن مدت زیادی می گذرد. اینکه چرا دولت افغانستان و گروه های حاکم با وجود اعتراض احزاب سیاسی، جامعۀ مدنی و مردم افغانستان در قبال آن هیچگونه عکس العملی از خود نشان نداده اند، سوال برانگیز است. گفته میشود که برای اهالی برخی ازین مناطق جبرا تذکرۀ تابعیت پاکستان توزیع میگردد و پول آن کشور عملا در برخی ولایات مشرقی و جنوبی کشورما در چلند است.

مردم افغانستان تا اکنون وجود یک دولت فاسد، قانون شکن و چپاولگر دارایی های عامه را با همه بیداد و ستمی که بر آنها روا داشته اند تحمل نموده اند ولی آنچه را که تحمل نموده نمیتوانند، معاملات ناروای آن بر آب، خاک و حریم هوایی کشورما با همسایگان تماع، حریص، آزمند و مداخله گر است.

جبهۀ نجات از بحران درحالیکه اقدام نیروهای سرحدی ما علیه نیروهای پاکستانی در ولسوالی گوشتۀ ولایت ننگرهار را قدردانی و از آن حمایت می نماید و مراتب تسلیت، غم شریکی و همدردی خویش را با خانوادۀ شهید محمد قاسم که جان شیرین خویشرا بعنوان یک فرزند دلیر و با شهامت افغان در راه دفاع از سرزمین آبایی خویش ایثارنموده اند ابراز میدارد، تجاوز دولت پاکستان در کشور مارا شدیدا محکوم نموده، آز آن کشور می خواهد تا به تجاوز خویش در حریم مقدس و مداخلات خویش در امور داخلی کشورما پایان بخشند، در غیر آن تداوم چنین سیاست های از جانب پاکستان برای آن کشور نیز عواقب خوبی در پی نخواهد داشت.

در عین حال از دولت افغانستان می خواهد تا مسئولیت های خویش را مطابق ارزشهای مندرج مواد پنجم و هفتاد و پنجم قانون اساسی کشور در دفاع از استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت و منافع ملی ما انجام دهند و به موجودیت تأسیسات نظامی پاکستان در ولایات ننگرهار و کنر ها و تأسیسات ایران در ولایت نیمروز پایان بخشد.

در صورتیکه دولت افغانستان در رابطه به این موضوع برخورد مسئولانه و مطابق ارزشهای مندرج مواد یادشدۀ قانون اساسی کشورما ننماید، مردم ما نیز حق خواهند داشت تا این دولت را به افغانها متعلق ندانسته، عدم تابعیت خویش را از مجاری قانونی، مسالمت آمیز و مدنی از آن ابراز نمایند.

و من الله توفیق