افغان موج   

شیما غفوری

خواهران و برادران عزیز،

بدین وسیله به اطلاع تان رسانیده میشود که زنان و مردان حومۀ  فرانکفورت و شهر های نزیک آن روز شنبه هشتم جون از ساعت سه الی پنج بعد از ظهر در رومر پلاتس( رومر بیرگ) مظاهره ای را برای پشتیبانی از قانون منع خشونت علیه زنان دعوت نموده اند.

سازماندهی تظاهرات را شورای هماهنگی زنان افغان در اروپا، اتحادیه کلتوری افغانها در ماربورگ و انجمن مدد رسانی افغانی(سابق انجمن صنایع دستی افغانی) به عهده گرفته اند. در عین حال افراد ، اشخاص و سازمانهای د یگر نیززحمات قابل قدری را در تنظیم امورعهده دار گردیده اند .

دوستداران وطرفداران عدالت اجتماعی!

لطفآ با تظاهر کنند گان بپیوندید تا صف مشترک دفاع از زنان کشور را با وجود تفاوتها قوت بیشترببخشیم. زبرا زنانِ مربوط همه قومها، زبانها ومذاهب کشور تحت فشار و استبداد اجتماعی و فامیلی قرار دارند.