افغان موج   

انا لله و انا الیه راجعون

*     از حادثهء غمبار ودلخراش  رانش زمین که جان صدها تن هم میهن بدخشی ما را گرفت ،  هموطنان ما آگاهی دارند . به یقین این اندوه عظیم و جانکاه  جسم و روح هر افغان با درد را در هر گوشهء ازین کرهء خاکی که نفس میکشند ، شدیدا" آزرده ساخته است .

شورا در نظر دارد به منظور گرامیداشت و یادبود از قربانیان حادثه و اتحاف دعا به روان آنان مجلسی را از ساعت یک تا سه روز شنبه مورخ دهم می  برگزار نماید . شورا اشتراک عموم افغانان مقیم در دنمارک را متمنی است .

همچنان شورای افغانان مقیم دنمارک در حالیکه این مصیبت بزرگ را به ملت درد دیده و زجر کشیدهء افغان تسلیت میگوید ، دین خود میداند تا در حد توان و امکان ،هم خود به یاری مصیبت رسیدگان این حادثه برسد و هم از همه افغانانیکه در کشور دنمارک به سر میبرند ، طلب همکاری درین امر خیر نماید.

شورا به منظور کمک به خانواده های مصیبت رسیده ، این شمارهء بانکی را معرفی میدارد.

 2112 - 0746380658 nordea bank . Farid Naseri

فرید ناصری مسوول مالی شورای افغانان

آدرس محل برگزاری مجلس :

Værkstedsgårdsvej 11

2620 Albertslund