افغان موج   

·       چرا میدان هوایی بامیان بین المللی نمی شود؟ حالت کنونی میدان هوایی بامیان قسمی می باشد: که تنها طیاره های کوچک در خط نشست و پرواز فعالیت کنند.

که با معیاری سازی میدان و مبدل شدن میدان هوایی بامیان به گونه بین المللی٬ طیف وسیعی از پروازهای بین المللی سیاحتی مستقیم به بامیان را٬ از سکتورهای بین المللی شاهد خواهد بودیم.

·       شرکت هوایی پامیر و کابل بانک:‌ سند فعالیت شرکت متصدی یا (AOC (Air operating Certificate)) و بعداً‌ رقم ثبت که سازمان تجاری بین المللی یا IATA به شرکت متصدی میدهد٬ که آیاتا در حیطه سازمان بین المللی حقوقی هوانوردی یا ICAO فعالیت دارد و این مجموعه ارزش های اقتصادی از شرکت هوایی پامیر بصورت مغرضانه سلب می شود. در صورتیکه بانک اگر مشکل حقوقی داشت٬ چرا شرکت هوایی که سرمایه خصوصی سکتوری کشوری است قربانی این ماجرا شود؟

البته که شرکت پامیر جز سرمایه بانک بود یعنی طیاره های پامیر به آریانا داده شد که تا کنون برای آریانا عملیات می کند و خود شرکت با جواز فعالیت ملی و بین المللی آن٬ بدون دلیل منطقی و حقوقی نابود می گردد.

·       B737 500: شرکت کام ایر این نوع طیاره را٬ کمتر یا بیشتر از ۳ میلیون دلار خریداری می کند٬ که فرسوده تر آنرا٬ تحت رهبری داود سلطانزوی به شرکت آریانا بالاتر از ۱۳ میلیون دلار٬ آنهم در وقت کرونا که قیمت طیاره در سطح جهانی نزول کرده بود٬ خریداری می شود. و آن طیاره تا زمانیکه افغانستان را٬ ترک نکرده بودم برای باختر٬ شرکتی که توسط غنی احیای مجدد شده بود٬ عملیات می کرد.

·       سند اعتباردهی IOSA: این سند معتبر اعتبار دهی یعنی هر شرکت متصدی و میدان هوایی این سند اعتبار دهی را٬ بعد از چندین بررسی های عمیق مفتشین بین المللی دریافت کند٬ به معنی معیاری بودن شرکت محسوب می گردد. که پسا این سند اعتباری اجازه عملیات را٬ به کشورهای اروپای و آمریکای می تواند دریافت نمایند شرکت متصدی صافی این سند اعتباری را داشت و به حد معیار شرکت های اروپا عملیات می کرد. اما چون سازمان هوایی افغانستان تا کنون غرق در فساد  می باشد سبب شد٬ که پروازهای اروپای صافی نیز متوقف شود چون صافی جز شرکت متصدی افغانی همانا YA شناخته شده بود. و از اینکه مدیریت معیاری بودن هزینه نیز در پی دارد و در فقدان عملیات های اروپا به اروپا٬ شرکت هوایی صافی نتوانست دوام پیدا کند و مسدود شد و دولت غنی در آنزمان نه تنها حامی این شرکت با معیار نشد که وزیر خارجه وقت یعنی زلمی رسول  open sky[1] را٬ با شرکت امارت متحده عرب توافق کرد و کمر صافی ایز ویز را٬ به گونه قطعی شکست.

در سال های اخیر٬ شرکت متصدی هوایی کام ایر افتخار کسب این سند اعتباری را٬ به دست آورده است. و از اینکه YA یا سازمان هوانوردی افغانستان در لیست سیاه اورپا و لست ممنوعه ایکاو همان سازمان بین المللی هوانوردی ملکی که در منتریال کانادا می باشد٬ قرار دارد٬ اجازه عملیات به اورپا به هیچ شرکت افغانی در صورت که IOSA  هم دارد٬ داده نمی شود.

 

لینک یتوپ برنامه دیدگاه در مورد:

https://youtu.be/Rs51q-zMCDE?si=YFcdIMdRMEYa3uMA

 

محمدآصف فقیری[1]   Open sky  رفت آمد پروازها عملیاتی بدون محدوده یعنی شاهد سه عملیات از دبی به کابل و از کابل به دبی بودیم که وضعیت شرکت های داخلی عمیق ضربه زد.