افغان موج   
FacebookTwitterDiggDeliciousGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS Feed

گرفته شده از میدیای چهارم . 12 می 2013

نویسنده – بل وان اوکن

برگردان – دوکتور سیداحمد جهش

حامد کرزی ریئس جمهورافغانستان روزپنجشنبه افشاء نمود که امریکا بعدازعقب کشیدن رسمی نیروهای امریکا وناتوازافغانستان دراخیرسال2014 ، میخواهد 9 پایگاه نظامی را در نقاط مختلف افغانستان نگهدارد.

کرزی دریک سخنرانی در دانشگاه کابل تاکید نمود که او تقاضای امریکا را میپذیرد ومیخواهد تا پایگاه ها را با وعده کمک متداوم اقتصادی غرب ومصئونیت حکومت دستنشانده اش معاوضه نماید. شرط احتمالی دیگرش پشتیبانی امریکا ازجانشینِ مورد نظرش در انتخابات سال آینده است.

اوگفت:" اگراین شرط ها برآورده شود ما حاضریم که با امریکا قرارداد را امضا نمائیم ".

باوجودحضوردوامدارقوای اجنبی درخاک افغانستان بعد ازبیشترازدوازده سال جنگ واشغال ، کرزی اعلام کرد که " اقامت شان را درافغانستان بعد از 2014 به نفع افغانستان وهمچنان به نفع ناتو می بینیم ".

این بیانیه ها نمایانگرتغییرجهت لفظی غیرمنتظره توسط ریئس جمهوری است که پشتبانی امریکا را دارد.

 

درماه های اخیرکرزی واشنگتن را متهم به تبانی با طالبان وتشدید خشونت نمود تا بهانه ای برای ادامه حضورنظامی اش داشته باشد. اومکررا تقاضا نمود تا بمباران منطقوی وحملات شبانه توسط نیروهای ویژه امریکائی که باعث تلفات ملکی وتشدید نفرت علیه اشغال خارجی وحکومت دستنشانده وفاسد کرزی در کابل میگردد قطع گردد.

 

 

درماه فبروری کرزی نیروهای عملیات خاص امریکائی راازعملیات در ولایت میدان وردک در جنوب غرب کابل قدغن کرد. این ودیگربیانات واداها به مقصد آن بود تا خصومت عامه راتخفیف داده قیافه ای به خود گیرد که او یک رهبرملی است نه دلقک واشنگتن .

جا زدن کرزی خویش را به مثابه یک معامله گر پرگماتیک (عملگرا . مترجم ) مورد استقبال اداره اوباما که با اظهارات کرزی غافلگیر شده بود قرارنگرفت .

مقامات امریکائی تقاضای  9 پایگاه را که قرارگفته دستیاران کرزی شامل مسوده پشنهادی اخیرماه گذشته امریکا بود تائید نکرده رد نمودند.

سخنگوی قصرسفید "جی کارنی" در واشنگتن به نامه نگاران گفت-:" اضلاع متحده در صدد پایگاه های نظامی دایمی در افغانستان نیست، هرنوع حضورامریکا بعد از سال 2014 تنها به دعوت حکومت افغانستان وهدف ازآن تربیه نیرویهای مملکت وازبین بردن بقایای القاعده میباشد" .

کارنی تاکید نمود که واشینگتن مصروف مذاکره درموردقرارداد امنیتی دوجانبه  بوده " تا زمینه دسترسی واستعمال تسهیلات افغانستان برای نیروهای امریکائی فراهم گردد " او در اظهارات خود سه مرتبه تکذیب آنچه را که امریکا در پی "پایگاه های دایمی " است تکرار نمود.

واقعیت آنست که واشینگتن با رژیم دست نشانده افغان درمورد استفاده نامحدود پایگاه ها مذاکره میکند تا بطوررسمی حد اقل تایک دهه دیگرآن را به اجاره گیرد.

قرارگفته رژیم کرزی پایگاه های تقاضا شده شامل کابل ، بگرام ، مزار، جلال آباد ، گردیز، قندهار،هلمند ، شیندند و هرات بوده  نیروهای امریکائی را عملا در تمام گوشه های مملکت جابجا میسازد.

اداره اوباما بطورعلنی راجع به پلانش بعد از 2014 درمورد افغانستان تقریبا چیزی نه گفته است.او علاقه ندارد تا برنامه خودرا جهت ادامه عملیات نظامی در مملکتی که امریکا طولانیترین جنگ رادرتاریخ خود براه انداخته است و یک مداخله ایکه وسیعا نزد مردم امریکا نا مطلوب است به امریکا ئی ها برملا سازد .

قصرسفیدمیخواهد تا اسطوره ای " جنگ به آخررسیده " وآنکه نیروهای امریکائی از افغانستان به خانه

های خودعودت میکنند راحفظ و بطوردوامدارتبلیغ نماید.

راپورهای اخیرنشان میدهد که کارمندان عالی رتبه پنتاگون (وزارت دفاع امریکا .مترجم) میخواهند اقلا 13500 نفراز نیروهای خود را درافغانستان نگهدارند که بخش عمده آن را یونت های عملیات ویژه تشکیل میدهد.

چیزیکه هنوز باید حل گردد موضوع موافقت حکومت افغانستان در خصوص اعطای معافیت مطلق به نیروهای امریکائی ازقانون افغانستان واطمینان براینکه درصورت ارتکاب جنایات جنگی علیه مردم افغانستان به ایشان جزا داده نمیشود است . این تدابیر نزد مردم افغانستان خیلی ها نامطلوب میباشد.

 ناکامی در بدست آوردن چنین موافقه نامه ای درعراق ، پلان اداره اوباما را درحفظ بقایای نیروی نظامی امریکا درعراق برهم زد.

وآنکه ماموریت رسمی نیروها جهت باقی ماندن درافغانستان مشتمل برتعلیم نیروهای افغان وادامه عملیات بر ضد القاعده ادعا شده است – حسن تعبیریست برای عملیات ضد شورش به مقابل افغانهای که بر علیه اشغال میجنگند –  این یک بهانه مهمتر دیکربرای حفظ حضور نظامی امریکاست .

افغانستان به امپریالیزم امریکا که با جابجا کردن قوای نظامی اش درافغانستان نزدیک سرحد ایران و چین و منابع وسیع انرژی بحیره کسپین قرارمیگیرد یک جای پای ستراتیژیک درآسیای میانه وجنوب آسیا فراهم میسازد .

این انگیزه درمنطقه وسیعا شناخته شده است .ایران، روسیه ، چین و پاکستان همه مخالف حضور نظامی امریکا درافغانستان اند وآنرا نه نتها تضمین ادامه جنگ درافغانستان بلکه تهدید مستقم به منافع ملی خود میدانند .

 تحلیل گران افغان افشای پیشنهاد امریکا درمورد پایگاه ها را توسط کرزی یک نوع آزمایش آرای عامه تلقی نمودند که از یک طرف واکنش داخلی واز جانب دیگرعکس العمل ممالک همسایه را امتحان مینماید .

بطورمثال ایران که با افغانستان 600 میل سرحد مشترک داشته ، رژیم کرزی را کمک کرده و دارای نفوذ زیاد مخصوصا در شمال وغرب افغانستان میباشد.

 

نیویارک تایمزازمقامات بینام امریکائی نقل قول میکند که واشینگتن آماده گی میگیرد تا تقاضاهای کرزی را درمعامله پایگاه ها برآورده سازد . روزنامه راپور میدهد " مقامات گفت که کمک ادامه می یابد ولی  گمان میرود تا مقدارآن با گذشت زمان تقلیل یابد .

" وابسته به حکومت افغانستان است تا برتعهد خویش درمبارزه با فساد پابند بوده بطورشفاف حکومت داری نماید تا کمک ها سرازیر گردد."

 بهانه گیری واشینگتن که کرزی را نسبت فساد به آتش نشانده مزخرف است زیرا راپورهای اخیرمیرساند که " سی آی ای " خریطه های پلاستیکی ،کوله پشتی ها وبکس های پر از پول نقد را به صورت منظم به قصرریاست جمهوری داده است  .

پولهای "سی آی ای"  که جهت خرید جنگسالاران وپر کردن حسابهای بانکی خارجی ریئس جمهور وحامیانش بکاررفته است تنها قلهء کوه شناور یخ بنگاه عظیم فساد است که بیشتر از یک دهه ذریعه اشغال پرورده شده است.

 با وجود ریختن صدها میلیارد دالردراین جنگ تجاوزکارانه هنوزافغانستان یکی ازفقیرترین مملکت سیاره ما باقی مانده است .

کوشش اداره اوباما جهت پنهان نمودن این رازکثیف ازمردم امریکا دربیانیه ای توسط سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان جان سوپکو که تابستان گذشته تقرریافت مورد تاکید قرارگرفت.

سوپکو گفت " درطی ده ماه اخیرمورد انتقاد بعضی ازبیروکراتها (دیوان سالاریا اشخاص کاغذ پران . مترجم ) قرارگرفته بودم به خاطرآنکه اطلاعیه های رسانه ئی خود را قبلا با آنها روشن نه ساخته ام، نسبت آنکه به آنها اجازه ندادم تاعناوین بررسی هایم را اصلاح نمایند- بخاطرآنکه باکانگرس و رسانه ها زیاد سخن میگویم و اساسا آنکه بازیکن تیم نیستم وماموریت مملکت ما را درافغانستان صدمه میزنم .

سوپکوازفشاراشخاصی که نام از ایشان نمیبرد " مقامات ارشد " یاد میکند که به گمان ایشان " راپورهایش باید در پاکت سربسته درسکوت شب اززیردروازه لغزانده شود – که هیچ گاهی روشنی روز را نه بیند زیرا آن راپورها میتواند اداره را ، ریئس جمهور کرزی وافغانستان را شرمنده سازد . "

 

http://www.4thmedia.org/2013/05/12/karzai-reveals-us-plan-for-permanent-afghanistan-bases/