افغان موج   

داعـش هـم عـقیده و از جنس طالـب است

تولید هردو جانی زیک ریخت قالب است

کشتار طفل و پیر و جوان کار و بار شان

از قلـب هردو شـفـقت رحمان غائب است

داعـش اگـر مظاهـره را می کشد به خون

طالـب قـاتــل هـمه از هــر جـوانـب است

نـور خـدا ز ظـلمت شـیـطان طلـب مکــن

خشم و غضب به سینۀ طالب، غالب است

آل سـعـود حـامـی و همـکار داعـش است

تـرکـیه و قطـر بـه دشمن مصاحـب است

آی اس آی مـادر قـتـل و تــرور و جـنگ

داعش وطالب حاصل طـرح اجانب است

طالب ده ها هـزار نفـر را بـه خون کشید

اعــلان غمشـریکـی طالـب، جـالـب است

طالب فـقط نـه صـورت انســان می کُـشد

با عشق و مهر وسیرت آدم محارب است

داعش اگر به آتش و خـون می کشد بشر

طالـب نیـز عامـل صـد هـا مصائب است

جنگ و تـرور کشـور مـا را کـند خـراب

جنبـش علیه طالـب و داعـش واجب است

هـر دو بـود دشـمن خونین خاک و خـلـق

آزادی و صــیــانـت مـا را ســالـب اسـت

پـشـت قـلـم ز درد وطـن بارهـا شـکسـت

یـارب تـابـکی دل خـونیـن مطالـب است

رسول پویان

24/7/2016