افغان موج   

 

صـدای وطـن

کـس نـشـد عـقـــده گـشـــای مـشـکــل کـــارم هـنـوز

هـــــــر زعـیمــی مـی شـــــود اسـبـاب آزارم هـنـوز

عـالـمــــــی در روشـنـی از آفـتاب مـعـــــــــــــرفـت

مـن ز ابـر جـهـل و غـفــلــت در شــب تـارم هـنـوز

جـــای آبـادی و اســتــــــقـــلال و آزادی نـگـــــــــر

مـن اســیــر پـنـجـــــــــــــــۀ بـیــداد اغـیــارم هـنوز

غـیـرت و مـردانـگـی و هـمـت و نـنـگـت کـجـاسـت

ای کــه می بـیـنی بـه حـال و خـسـتـه و زارم هـنـوز

خــوب مـــی دانـــی کــه مـن مـام نـیـاکـــــــان تـوام

لـیـک انـدر ســــر نـداری فـکــــــر تـیـمـارم هـنـوز

جـای آنـکــه عــــــزتـم را پـاس داری در جـهــــــان

مـیـکـنـی از کـودنـی در دیـده هـــــا خــوارم هـنـوز

خـنـجـــــر دشـمــن فـــــرو تـا مـیـرود در سـیـنـه ام

تـو نـمـک پـاشـی کـنـی بـر قـلـب افـگــــــارم هـنـوز

از خـیـانـت هـــا و پـسـتـــــی و رذالــت هـــــای تـو

زرد مـیـبـاشـد بـه گـیـتـی رنـگ رخـســــارم هـنـوز

اخـتـیــارم را بـدســـــت غـیــر بـســـپـردی خـطـــــا

پـاره گـــــردد از جـفــــــایـت دامـن عــــارم هـنـوز

مـی کـنـم نـفـــریـن تـرا ای خـائن مـیـهــن فــــروش

ســـوی حــق بـالا هـمــــی دســت دعــا دارم هـنـوز

مــــی زدایـم لـکـــــــۀ نـنـگ تـرا از دامـنــــــــــــــم

بـهــــــر حـفـظ نـام و نـنـگـم سـخـت بـیـدارم هـنـوز

بـا هـمـــه افـتادگـــی و خــواری و بـیچـــــارگـــــی

از شــراب نـاب هـمـت مـسـت و ســرشـارم هـنـوز

روز را در چـشــم دشــمـن تـیـره گــردانـم بـه زور

هـیـچ بـدخـواه را نـبـاشــــد تـاب پـیـکــــارم هـنـوز

می  2011

نجیب بهروش           ونکوور کانادا