افغان موج   

 

شب قدر

 شفیق رفیقی

زفـیـض ماه غـفران نورآیدزآسمـــــان هــرشـب

مـثال صبحدم پرنورگرددایـــن جهـــان هـرشب

زچشم هرمسلمان اشک شـــادی میچکــد اینجــا

چوماییم مهمان وحضرت اومیزبــان هـــــرشب

گل عشق آنچنـان عطـرش بـه هـرکاشاته میریزد

توگویی بزم یاران است اندرگلستان هـــــرشـب

چوشب دامـان لطفش رابــه گیتی گسترد حقـــــا

بـپـندارم کـه مهـمانــم بـــــه گلبـاغ جنان هرشب

گـذشـت روزگارانــــم بــه پیـــری مـیـکشد مارا

ولی ازفیض شورعشق گردم نوجـوان هــرشب

زمین تیره گون حـــــــالا نه شام تاردلگیراست

مــلایک زانکــــه میاید درینجا زآسمان هرشب

شب کـــه لطف آن بالا ترازفیض هزارماه است

شـب قــدراست وپندارم که باشد بیگمان هرشب

اگـرچـــه روزهــاراامـتـحـــان روزه پـنـدارنـد

بکن شب زنده داری ها که گیرندامتحان هرشب

"شـفـیقـا"ماه الهام است مــاه شــوروســرمستـی

چوشعرم مشک میریــزدمثــال ارغوان هرشب