افغان موج   

توافق میکنم ... باشی  تو دیگر در سرای من

ترا مهمان نمیگویم  که  هستی همصدای  من

خوشم از آنکه می آیی به خوابم تا سحر امشب

ملوث میکنی شیطان... امشب  خوابگاهی من

ترا هفت اسمان تسخیر شد  از  یورو  و دالر

مرا با قهـــر و غضب دفن میسازد خدای من

خدا هم بعد ازین فرعون ها را ساخت پیامبر

برای توبه ـ از این درد و رنج  جانفزای  من

بکُش فرزند خود را گر چه ابراهیم نکرد هرگز

سزاورت بود قربانی و غم... از برای من

به گاو زنگ کلیسا میکنی بیدار و میخواهی...

اطاعت از تو باشد فرض بی چون و چرای من

***

یکی هست طالب جنت یکی هم میرود دوزخ

نمیدانم درین گیتی ـ  کی باشد  آشنای من

 

 نعمت الله ترکانی

17 نومبر 2013