افغان موج   

د ژوند په ھرحالت کی تحمُل په کاردی خلکو

په کړو وړوکی موھروخت تعقُل په کاردی خلکو

منزل ته لاراوږده ، پکی ستونزی دي پریمانه

پدی لارکی د ستونزو تقبُل په کاردی خلکو

یوازی ، پدی لاره ترمنزله تګ مشکل دی

پدی لاره موتګ ته تشکُل په کاردی خلکو

په پټوسترګوھیڅوخت ، په ھیچاقضاوت مکړئ

د ھرچا په کړو وړوسم تامُل په کاردی خلکو

د یاس اوناھیلۍ څپی مووژني ، پدی پوه شئ

د یاس په ځای په ھیلوتوصُل په کاردی خلکو

د خپلو ارزوګانو تحقُق ته لار پیداکړئ

رښتیاموکه په ژوندکی تحوُل په کاردی خلکو

که خپل( قیام) منزل ته په رښتیارسول غواړئ

افراط اوتفریط پریږدئ ، تعادُل په کاردی خلکو

 

الحاج الھام الدین قیام

۲۵/۱۲/۲۰۱۴