افغان موج   

جانا بگـو که وعـده و پیمان ما چه شد

گل های سرخ باغ و گلستان ما چه شد

سوگ سیاوشان به خون عرب نشست

سیمرغ زال و رستم دستان ما چه شد

از نـوبهـار بلـخ خـزانی نمـانـده اسـت

جشن سـده و مهر زرافشان ما چه شد

مسلم وسیس وقارن ویعقـوب سیستان

حمـاســۀ بـزرگ خـراسـان ما چه شد

تندیـس هـای عـشـق خـدا را بسـوختند

غلغله شـهر و قصر نریمان ما چه شد

دار و نـدار عصر تمـدن بـه باد رفت

دودمان هـا و سلسله جنبان ما چه شد

از راه ابـریـشــم نـیـابی نـشــانــه یـی

بافت هری و لعل بدخشـان ما چه شد

خاموش گشته بربط وقانون وارغنون

راگ وعراق وطبعغزلخوانما چه شد

جام جم صداقـت عشـق و وفا شکست

ناهید و مهر و جذبـۀ جانان ما چه شد

عشـق و شـراب حافظ و خیام شد کجا

آن های وهوی جنبش مستان ماچه شد

آواز مـولـوی ز خـراســان نشـد بلـنـد

شمس وسماع وشورنیستان ما چه شد

سیستان وغزنه غوروهریوا زیادرفت

گنجینه های دانش وعـرفان ما چه شد

جامی برفت ومکتب بهزاد شد خراب

فـرّ و شکوهِ طـرف خیابان ما چه شد

دل خسته ام زکینه و بغض ستمگران

انسانیت کجا شـد و وجدان ما چه شد

رسول پویان

28/11/2014