افغان موج   

دارایی
دارایی ما در  این جهـــانِ  فانی
یک شعبده بازی است و یک حیرانی
فرعون به قصر خویش آسوده بُود
رعیت به مقام او ... دهد قربانی

انسان
تاریخ  جهان به ارتباطِ  من و تو
دارد صد هزار قصه و  پندِ  نیکو
انسان اگر از لطف و صفا زاده شده
فرق است چه بین یک یهود و هندو؟

من و تو
دنیاست اگرجای و مکان من و تو
پس چیست بگوی فرق میان من و تو؟
بک لحظه بیندیش که در زندگی ات
اینجا نرسد به آن زیان من و تو

مرد و زن
در هر صفتی به غیر این نامردی
یک فاصله میشود گذاشت از بی دردی
گر لازم و ملزوم بُود مرد و زنی
پس در پی برتری چرا میگردی

نعمت الله ترکانی

28 فروردین 1394