افغان موج   

زیبا تر از غزل

زیبا تر از تمــام غــــزل ها، نـگاه تسـت

در مطــــلع کـلام خــدا، جــــایگاه تســت

بگـــذار تا تفـــاعل فـــردای من شــــوی

بخت سپـــــید همسفر رســم و راه تـست

گمگشته تر ندیده کسی درجهــان چومن

ای بی خبر که یوسف کنعان به چاه تست

ازمـــن مــرنج،  نام ترا گـــر نمیبــــــرم

بی مهـــری و ندیدن عاشق، گناه تســــت

فـــریاد در گلویی من امشب شکسته شد

شهـــری برای دیدن رویت،   تباه تست

صاحب سران  عمامه به ریشخند میزنند

تاج تمــــام معنی عـــالم کــــلاه  تســت

نعمت الله ترکانی

26 اکتبر 2007