افغان موج   

انــدوه دل بــه تـار و ربـابـی دوا کنید

رقصیده خاک بر سـر شـوم عـزا کنید

چنـگ و چغـانـه نغـمۀ خـیـام می زنـد

رویـای می بـه طبله و نـی همنوا کنید

درد فغان و نوحـه گـری دل را فسـرد

بزم نـشاط و شـوق و تغنی بـه پا کنید

فرهنگ یأس درد وعـزا را کند فزون

نسـل جــوان را بـه طـرب آشــنا کنید

چک چک زنـان هلهله دربـزم آوریـد

کلک غــزل و کاکل شــادی حـنا کنید

آهـنگ شــور و نغـمۀ باربـد بـشـنویـد

در بزم شعـر خسرو و حافـظ نوا کنید

راگ و مقـام و گـوشـۀ نـو آوریـد پدید

دل های خسته را به طرب پرغنا کنید

در بـزم باده رقص و سماع شورآورد

دیـوان شمس را بـه طربخـانـه وا کنید

باور به شیخ و زاهد و مفتی نمی کنیم

بـا اتّـکا بــه علـم پـنــاه بـر خــدا کـنید

آنچه که جهل طالب وداعش کند حرام

با نور عقل و دانش و منطق روا کنید

افـراط را ز بیخ برون آوریـد ز ذهـن

دنـیــای بـی تعـصـب دل را بـنـا کنید

فقرو فساد و یأس وطن را کند خراب

لعنت به هـرسـه واژۀ مادر خطا کنید

درب قـفـس و بـارۀ زنـدان بشکـنـیـد

خلـقـی ز دام رنج اسـارت رهـا کنید

9/7/2016

رسول پویان