افغان موج   

صدای پیر بلخ از مذهـــب صاحبدلان بشنو
رموز روشن هستی ز مــــوج بیکران بشنو
زسوز سینهء صد پاره ء نی محنت هجران
طریق وصل می جوید سرود هر زمان بشنو

دراین محفل نیابی جز صفـــا و مهر انسانی
رها از هر تعلق نغمهء زین آستــــان بشنو
بیا بر عظمت انسان نگر از طــرح مولانا
طریق آشنایی ها ز هستی و جهــــان بشنو
بیفروز آتشی از عشق بر جان و دل حیران
مزامیری زحق از سینهء هفت آسمان بشنو
زبان همـــــدلی آموز نه رسم همزبانی ها
چو بر لب آید از دل آن حدیث مهربان بشنو
نه محدود بود بررنگی نه بر کیشی نه برهنگی
محیط اش این جهان بودی زوصل بیکران بشنو
بری هررمزو راز زنده گی در مذهبش پیداست
طریق مولوی بگــزین صفای جاودان بشنو

عبدالفتاح سکندری