افغان موج   

گرگ را در گله چوپان کرده اند
گـوسـفندان را هـراسان کرده اند
شـاخک بـزغاله را بـشکـسته اند
بـره هـا را زنـده بـریان کرده اند

کفـتران را بـال و پـر برمی کنند
گـربـه هـا را تیز دندان کرده اند
بر غـزالان دشـت را آتـش زدند
بـره آهــو را پـریـشـان کرده اند
پـوسـتین را با شـبوشـان داده اند
آسـتـیـن را جـای ماران کرده اند
با ستمگر پول و قـدرت می دهند
کلـبـه را گـور فـقـیـران کرده اند
کـشتزاران جای خار وخس شده
بـاغ را پـامــال تـوفـان کرده اند
مسجـد و میخـانـه را تا سـوختند
قتل ساغـر تـرک قـرآن کرده اند
عشـق را از دل بـرون آورده اند
سـنگسـار و تـیـر باران کرده اند
از تعصـب انتحـاری سـاخـته اند
خلق را در خون غلتان کرده اند
جـای دارو زخــمـی و بیـمار را
با تفـنگ و بمب درمان کرده اند
آفـتـــاب آرزو را کــشــتـه انــد
مملکت را تاریکـسـتان کرده اند

رسول پویان
25/7/2017