افغان موج   

همت والای افغان بُود نمودی درجهان

از بُد پیکار او گردید انگلیس ناتوان

شاه امان الله علمدار رهء آزاده گی

کاخ استعمار فرو پاشید ازو درخاوران

بیرق سه رنگ ما دایم بلند در اهتزاز

کشور ما مستقل اندر صف آزاده گان

این موهبت را ستاید هر کی او اگاه بود

سر بلند باشد کسی دارد زاسلاف اش نشان

وای بر آن افغان اسیر فتنه و دام و فریب

نفی میدارد مقام و منزلش را درجهان

ذهن دربند میشود ازخود برون چون بندهء

دور میگردد زاصلش در مسیر دیگران

فکر آزادی ( بری ) در فطرت آزاد خلق

سر بلند است ملتی کو را بود بر خود گمان

 

ارسالی : عبدالفتاح سکندری