افغان موج   

مرگ بهتر بُود از آنکه به دنیای مجاز
گوش کنی قصه تاریکی و شب های دراز

در دلت کینه ای از قـــــوم و قبایل باشد
اقتدایی کنی از بهـــــر بهشتی به نماز

حُکم نفس ات بُود اینگونه که ای مُسلم دهر
هر چه گویند رقیبان به آن ...جمله بساز!

انتحاری شو و بر کودک شهــرت بنما
که مسلمان ام و اینست مـــرا این اعجاز

از کجا یافته ای این همه را با دل پاک؟؟
که به این نحو شقاوت کنی اش این پرداز

سگ به آن خانه که داری ز عبادت هرروز
شاشه ای از سر غضـب بکند وقت نمـاز

آدمی باش که هر کس ز تو خیری بیند
دل بشکسته هـــر هم نفس ات را بنواز

نعمت الله تُرکانی