افغان موج   

باز در وطن هیاهوی قدرت به پا شده

هر فتنه ګر طبیب دل بینوا شده

خواهند کلاه رهبری و قُلدری به سر

ګرګان به قصد رمه بهم  آشنا شده

دیروز هست و بود ملت را ربوده اند

مسند نشین کنون به دین خدا شده

زاهد هزار حیله ببست در کمین خلق

از بهر غارت است چنین پارسا شده

بازی کنند به باور مردم ولی کنون

این خدعه و فریب همه بر ملا شده

اندر لباس دین ره ابلیس ګزیده اند

این خادمان فتنه به هر رنګ رسوا شده

دارند طمع به مقصد رهبان و رهبری

غارتګران بری زحد بی حیا شده

ف.بری