افغان موج   

درنـده شمشیر کج در غلاف باید کرد
ویا به صخره و برکُنده باف باید کرد
چـرا که گردن و پهلو و سـینۀ انـسان
بریـده کـوفته زخم و شکاف باید کرد

بـه نـام دیـن و خـدا کـشتن بشـر تاکی
به خونخواری خود اعتراف باید کرد
ز خشم و وحشت تیر و تفنگ بیزارم
برای عـدل و مـدارا مصاف باید کرد
چو دیر ومسجد و رهبانیت ریایی شد
بـه خمخــانــۀ دل اعـتــکاف باید کرد
ز قهر و غیرت افغانیت چـه می لافید
دوری زخدعه و لاف گزاف باید کرد
زخشم و کینۀ قومی چه میشود حاصل
حــذر ز تفـــرقــــه و اخـتـــلاف باید کرد
زنیش افعی و دنـدان گرگ شرمت باد
چـو قلب نـرم غرالان مـعاف باید کرد
بجهل ووحشت وکشتارافتخاری نیست
به طرز دیگری رسم گـراف باید کرد
زحلم و دانش وفرهنگ با تو می گویم
بـه خاک عـلم و تمـدن عفاف باید کرد
بـه دام فـتـنـۀ همـسـایـه تـابـکـی مانـید
حساب خودبه آن پاک وصاف بایدکرد
ز هـم نـوایـی پاکـسـتان گـریـز کـنـیـد
به اهـل صلح و صـفا ائتلاف باید کرد
به روزمعرکه میدان جنگ خواهید شد
دفاع و قدرت خودرا مضاف باید کرد
ز نــوکـری زر و زور اجـتـنـاب کنید
معاش خویـش به قـدر کفاف باید کرد
به کـس وفـا نکـند دوسـتی قـدرت هـا
ازیـن معامله زود انصـراف باید کرد
به قـول طالب و گپ غـنی مکن باور
جـدا دل و نظـر از انحـراف باید کرد
برای درک و توان حراسـت از میهن
هماره در همه حال انکشاف باید کرد
گذشتن از خطر هفتخوان آسان نیست
سـفر بـه اوجـگـۀ کـوه قـاف باید کرد


رسول پویان

1/3/2019