افغان موج   

رسم و رواج ما شده یک جنگ بین هم
هر یک به دیگران همه داریم روا ستم

بهر شقاوت از دل  ما سر زند  همیش
با نام دین و قوم و زبان صد هزار چم

داریم روا به همنفس خویش روز و شب
با مرگ ودرد و ناله و فریاد هر چه غم

دالر و حاصلات پر از زهر کُشت و خون
گردیده بهر هر شب و هر روز ما صنم

در مرگ هر عزیز کنیم گریه هر دمی
هستیم برای آنچه علاج است خیلی کم

.....

یارب چه سرنوشتی تو دادی برای ما
با قلب های پًر ز غم و چشم پُر ز نم

 

نعمت الله ترکانی