افغان موج   

بگـــذار تا بگــویمت!... ای مرد هوشیار
یک تنگه نقد بهتر است از نسیه صد هزار

عمر تو نیست تا که جهان است جاویدان
آلوده بهـــر خـــواهش نفس تو یک قمار

ما را به جنتی که در آن حور حاکم است
امیـــدوار معرکه ها... بیش از این مدار!

تا کی برای محو حقیقت به ذهن تو....!
آید هـــــزار حور به هر فصل یک بهار

ما ایم و انجماد به هر فصل ماه و سال
مرد است آن یکی دیگرش است شوی شار

نعمت الله ترکانی