افغان موج   
FacebookTwitterDiggDeliciousGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS Feed

نـوای آشـنـا در گـوش نامحــرم نمی پیچد

سرود آتشین در مغـز دود و دم نمی پیچد

محبت درحضور نور وجدان شوردلها باد

اگر انسان شدی عصیان در آدم نمی پیچد

بیا در محفل ساز و سـرود آواز حق بشنو

که جزنجوای دل درتار زیروبم نمی پیچد

ملودی های پیشین همنوای هـارمونی بادا

وگـرنـه در سروشستان دل باهم نمی پیچد

سر بی مغز طالب کی کند درک معانی را

که در آن غیر جهل تیره و مبهم نمی پیچد

دل سنگین افـراطی ندارد ذره یی احساس

پیام دل بـه گوش صخـرۀ محکم نمی پیچد

چه می داند کهن تاریخ مارا جهل افراطی

که جـز مهر تمدن گرد جـام جـم نمی پیچد

نیابی خشم و افـراط و تعصـب در دل دانا

که جهـل طالـبی در دفـتـر حِکَـم نمی پیچد

جـوانمردی و عیاری و بخشایش کنید آیین

بـه ظلمسـتان پـیام حاتـم و رسـتم نمی پیچد

نــوای نـی کــنـد آتـشـفـشانی در دل انسـان

درین آتش به غیرازشادمانی، غم نمی پیچد

نـدارد هیچ پیامی بهـر مـردم طالـب وحشی

به طبلش جزدروغ درهم و برهم نمی پیچد

زفقر و بی غـذایی کودکان هرروز میمیرند

چرا این ناله هـا در سـاحت عالـم نمی پیچد

ز اشغال و تجاوز قصد پاکستان بُـوَد روشن

شتردزدک به غیراز نسخۀ خم خم نمی پیچد

غـلام فـوج پاکـسـتان ز آزادی چـه می دانـد

به زنـدان اسـارت حرف بیش وکم نمی پیچد

نـظـام طالـبــانی در جـهان نـو نــدارد جـای

به گوش دل ازان جزگریـه و ماتم نمی پیچد

رسول پویان

26/10/2021