افغان موج   

بـر شکـن زولانـۀ احـکام بی بنیاد را

دورکن از ذهن انسان جبرواستبداد را

پاک کن قانون خاخام رازاوراق کتاب

در جهان نـو ز نـو آغاز کن میلاد را

درب زنـدان خرافات و تـوهم را بکن

پاره کـن تسبیح شیخ و مفـتی شـیاد را

گوهـر دانش ز دریای دل انسـان بجو

جـمع کـن دام فـریب و حـیلۀ صیاد را

ماجرای جنگ ادیان را بیفکن درتنور

سازکن هرجا سرود نغز عدل وداد را

دالـر نفـتی شــده سـازنــدۀ افـراطـیـت

بر سـر افـراطیت زن چکش حـداد را

دانش و تجـربـه را آور در میدان کار

پر کن از عقل وخرد افسانـۀ اوراد را

شمع مهرعشق دلهارادرین شبها فروز

آشــنـای صبـح فـردا کـن نـوای باد را

دشمنی وکینه را درعمق دل نابود کن

پر کن ازعشق و محبت سینۀ اولاد را

خاروخس را ازمحیط باغ دلها دورکن

شانه زن زلفان سرووناجو وشمشاد را

عقل قاصر گر زلال آب گل آلـود کرد

لای روبی کن دوباره چـشمۀ ایجاد را

ترس فـردا را زدنیای کتاب دل بشوی

زیب اوراق و قـلم کـن داسـتان شاد را

دورکن افسار تبعیض وتعصب رازسر

پـیروی کـن راه و رسـم مـردم آزاد را

رسول پویان

19/10/2022