افغان موج   

بمـرده رحم و عـواطف و داد انسانی

بـرفـتــه عــدل و مـدارا ز یاد انسانی

به روی دست پدر کودکان زنند پرپر

بکُـشـتـی مـادرک نـامــراد؛ انسانی؟!

جلو بـرق و خوراکی و آب را بسـتی

از ایـن بـد تـر چه باشـد شـداد انسانی

دگرحقوق بشریک دروغ شاخدارست

ربـوده ظـلــم و سـتـم اعـتـماد انسانی

خدا و خیر بشـر را بکُشته انـد یارب

گـرفـتـه دیــو مکان در نــهـاد انسانی

بهر طرف نگری سوگ ودرد میبینی

بلا شـکـسـته مگـر قـلـب شـاد انسانی

حمایت ازستم وظلم ووحشت وکشتار

محـیــط جـنـگ کــنـد انـقـیـاد انسانی

همیشه سـلطۀ زور و سـتم نمی مانـد

ز بـن شـکـسـته شـود انسـداد انسانی

خـدا و خلق ز قـتل و قـتال بیزار اند

کـنیـد تـیغ و تـفـنگ را مـداد انسانی

فلسطین از دل آتـش می زنـد فـریـاد

دوبـاره زنــده شــود اعـتـقـاد انسانی

دوباره سبزشود دشت ودامن صحرا

اگـر فــرات شــود، انـجـمـاد انسانی

زعمق تاریخ و فرهنگ سرکنید بالا

پر از حماسـه شـود تا سـواد انسانی

کـسی که پاس نـدارد حقوق همسایه

در او سراغ نتوان کرد نماد انسانی

ستمگری و تجاوز نمی دهد حاصل

صفا و خیـر مجـو از فـسـاد انسانی

ز عمق ریـشۀ انـسان بی خبر تاکی

بیاب اصل و تـبـار از نـژاد انسانی

الا بـه خیر و رفـاه بـشـر بـاور کن

که انکـشـاف کـنـد اقـتصـاد انسانی

کنارِ خلقِ فلسطینِ مستقل خـو کـن

خـدای خـلـق دهـد تـا مـراد انسانی

یگانه راهِ حل، دولت فلسطین است

که صلـح ثقه بـسـازد جهاد انسانی

رسول پویان

15/10/2023