افغان موج   

جنگ قدرت ها دل مجروح وخونین آورد

جـای صلح و دوستی تیغ و تبرزیـن آورد

مهـربـانی را ز قـلـب آدمی بـیـرون کـشـد

در ربـاتیک سینه هـا مـاشین سنگین آورد

عشق را با تیغ افـراط و سـتم سر می زند

طالب وداعش به جای ویس ورامین آورد

باور و احساس مـردم را بـه تـرفـند و ریا

از بـرای سـود خـود در محبس دیـن آورد

از هنر ابزار تبلیغ و تجـارت ساخته است

بهـر ارضـای سـیاسـت نقـش رنگین آورد

با هـزاران شـیوه صـیاد دغـل دام گـسترد

آهـوگانِ پـر خــط و خـالِ دروغـیـن آورد

رمز و راز ارتباط دل بـه دل را در عمل

تـا بـه بـنــگاه خـبــر ســـازی پایـیـن آورد

در نهاد مرد و زن شـوقی که لذت پرورد

با هـزاران حیله بهـر پـول و تـزیین آورد

عشق را باور نـدارد؛ لیک بـا رنگ وریا

تـیـشۀ فـرهـاد را بـر قـتـل شـیـریـن آورد

مهــربـانـی و صــفـای دل را دور افکـنـد

دشـمنی و نفـرت و دشـنـام و نفـرین آورد

قوم وخویش وهمتباران را درمیدان جنگ

رو بـه روی همدیگـر طرح شیاطین آورد

خانـه و بـاغ و گلـسـتان را ویران می کند

نعـش بلبل را بـه روی گـور نسـرین آورد

جار و جنجال جهان را صد برابر می کند

جنگ و بلـوا را بـرای غصب بنزین آورد

کشت خشخاش جانشین باغ وبستان میشود

مافـیــا را بهـر تـولـیــد هـیــرویـیــن آورد

گرگ را درپوست میش وبره پنهان میکند

تا ورا بـا یک جهـانی عـقـده و کـیـن آورد

روی جسم و جان مردم کـوه هایی ازفشار

بهـر مأیـوس کـردن و تسـلیم ننگـیـن آورد

رسول پویان

 

29/3/2023