افغان موج   

رسول پویان

 

جیغ کبود

 

      زبان خامه،

                از جیغ کبود درد می لرزد،

                      عقیقین باده،  

                           در جام حیات عشق،

                                             می خشکد؛

                                      پر پرواز مرغان چمن، 

                                                        این گونه بشکسته است.

***

     نشاط زندگی،

               در دشت داغ لاله می سوزد؛

                        نسیم جانفرای صبگاهان،

                                    در میان وحشت توفان،

                                                           می میرد.

     بهارستان سبز آرزو،

                 در تند باد زشت پائیزی،

                                      کویر لوت،

                                             خواهد شد.

***

       نوای بلبلان خاموش و

                                   شیون در گلوها،

                                                 بغض زنجیر است؛

                                   صدای دلخراش آهن و پولاد،

                                                           گوش مام میهن را،

                                                                               بترکاند.

***

       فراق سبزه و گل،

                  در میان دشتهای داغ،

                                 چون خار مغیلان،

                                                     می خلد در دل؛

                      هوا از بوی تیز سوخته آدمها و

                                                 دود آهن و باروت،

                                                                     آگندست .

***

       بروی آتش بخل و نفاق و کینه توزی،

                                  سوخت اندام ستبر،

                                                  وحدت کشور؛

     شکوه و افتخار عهد پیشین،

                         غیرت و خون،

                                یادگار روزگاران-

                                         - اساطیری،

                                                بگرد نکته ابهام،

                                                               می گردد.

***

         گران سوگ زمان،

                   چون صخره های شب،

          تو گویی !  

                    بر ستیغ کوه بابا،

                                 یا که بر پامیر و

                                               هندوکش،

                                    می پاید؛

                         وکوران قبایل،

                                    در بیابان غرور و خود ستایی،

                                                    در سراب آتش احساس،

                                                                           محصورند.