افغان موج   

پرندگان 

در سرزمین من

- نشسته در پای باز در-

رها را مینگرند

در اندیشهء آن

که گر بپرند

به کجا باز پس برنشینند

م. فرکیش

http://youtu.be/-e4tAOktSPU