افغان موج   

خاک
نمیدانم چه دارد خاک در دل
که هر کس میزند بر سینه اش بیل
یکی گندم از آن خواهد یکی جو
یکی بهر فروش اش گشته مایل

پریشان
از آن هستیم پریشان چونکه شیطان
گرفته دور دور خانۀ مان
بساط حیله را هموار کرده
نمایان میکند خود را مسلمان

طرح کینه
بدل هر کس که دارد طرح کینه
بگو از زندگی خیری نه بینه
من تو ما شدیم از آنکه باهم
بگوئیم جوهر انسان همینه

خون
میان ما اگر دیوار چین است
ولی خون بهرما چون انگبین است
مسلمان عمر ها شد کز جهالت
به شیطان لعینی همنشین است

نعمت الله ترکانی