افغان موج   

شرف الدین نو به دنیا آمده بود و شیر مادرش را نمی موکید.

برایش از این طرف و آن طرف دایه خواستند ولی اثری نکرد، تا بلاخره یک زن سیاه برای شیر دادنش حاظر شد.

شرف الدین تا سینه زن سیاه را دید شروع کرد به مکیدن.

پدر شرف الدین که بسیار خوش بود از روی شوق گفت: 

بچه نا اهل از همان اول میگفتی که شیر کاکاوی دوست داری.