افغان موج   

شرف الدین با پسرش در یک مسابقه دوش شرکت میکنند.

پسر شرف الدین از او می پرسد: پدر چرا این مرد ها میدوند؟

شرف الدین در جواب: خاطریکه برای نفر اول جایزه میدهند.

بعد از چند لحظه پسرش دوباره میپرسد: پدر پس دیگران برای چه میدوند؟