افغان موج   

 

پیشکش به:نسل پرخروش زمزمه ها

 

راز شگفت

 

هرسو شعور زمزمه ها پخش می شود

تا ناکجای مقصد ما  پخش  می  شود

ازقلب هسته های طراوت به هرطرف

بوی خروش فکر صبا پخش می شود

در کوچه ها صدای پرستو شکفته است

مهر بهار در همه جا پخش می  شود

هنگامة  عزای سیاهی  رسیده  است

ازهردری ســـرودِ صفا پخش می شود

آوازة  شکست غــــــــرور  زباله  ها

از شعله های آه شما پخـــــش می شود

از برکت ترنم گلـــــــــهای  یا سمن

بوی سحر به اوج فضا پخش می شود

رنگ  عقیق شاد  یمن را  نگاه  کن

عطرش به دست دخت صبا پخش می شود

در کوه طور وسینةِ سینا صدای عشق

بار د گر به حول خدا پخش می شود

آتش به جان هرچه که نسل حرامی است

از بمب شعله زای حیا پخش می شود

ازابتدای  مــــــوجِ بنفش  خروش  ما

تا انتــــــــهای برج جفا پخش می شود

شور است وهلهله که به هر در گذر کند

بنگر که ازکجا به کجا پخش می شود

آنی که پا گرفته به دستِ حضور زور

رسوائیش زموج دعا پخش می شود

راز شگفت قدرت احساس اهل دل

تا ماسوای خاطره ها پخش می شود

........

نورالله وثوق

29/11/1389

http://norollahwosuq.blogfa.com/

پانوشت:

ا: گلهای یاسمن

اشارة به اقلاب یاسمنی تونس

2: یمن جاییکه زمزمه هادران شگوفا شد

3:کوه طور وسینةِ سینا

اشارة ا ست به قیام جوانان قهرمان مصر