افغان موج   

 

ای يتيمه

 

پـه تــن لـــــوڅ پـه خيټه وږيـه!  لاتــرڅـــوپـورې بـه ژاړې؟

لاترڅوبه دمورغيېږکې، پروت يې پلار به  له  مورغـواړې؟

خـــيـرکــه ووړيې خـــدای راوړې،رابيدارشــــه ژړاپـريـږده

په ژړاکــــې ګټــه نـه شتـه،کـــه ټــول ژوند وهــې بوغـــارې

لــه ژړاکــــړه سترګــــې پاکــــې،دژړاعـــــادت نــورپـريـږده

له حالاتو ځان خبرکـړه،چې داجــنګ جـګـــړي چــــاراوړې

له مورکۍ  پوښتنه  وکړه، چې  دپـلا رقـاتل مې څــــوک دی

پـلار دچـاتر هوس جـارشوو،داداستان به لـــه  مـور واورې

غـــداران بــه درمـعلــوم شــي،تــورنيتـونـه به رســواشــــي

هغه راز به درمعلوم شي،چې پرې شول سرونه خـــــــاورې

درمعلـوم به شي ظلمـونه،درمعلــوم به خپل  مشــران  شــي

درمعلومـه بـه دې مـورشـــي،چې څه تيردي په دې خـوارې

درمعلوم به قـاتــلان شـي،درمعلـوم بـه يې اغـــراض  شــي

درمعلوم به دپلارمرګ شي،که پرې ژاړې  که  پرې  وياړې

دخپل  پلار قاتلان  ګــــوره، ستادپـــلارپه ويـنــو مست  دي

لــه مستۍ کـــاڼه ړانـــده دي،نه فـــــــريـاداوري نه زيــاړې

لــه دوی تمــه دڅـه مــکــړه،دوی به تـاتـه څـــه درنـــکــــړی

که له سترګــودې  د اوښکـــو په  ځــای، وينـې  وهي  داری

دوی ايمان په پيسو راوړ، اوس  له  هريو  قارون  جــــوړدی

دوی  پيسوته  سجدې  کاندي ،کــه  ډالــر  وي   ياکــلــــدارې

دقــيام واوره يتيـمـه ! دقـاتـــل په دربــــــــــــــــــــا ر ورشــه

په هــــوس يې لعنت وايه،په مـــخ تو کــــــــــړه ورتـه لاړې

 

الحاج الهام الدين قيام

والدورف/جرمني