افغان موج   

بهار آمده

 

بهـــار آمده گلخــــانه ها زگــل خالیــــست

بساط سبز چـمن رنگ های پوشالیـــــست

قناری بــر سر هر  شاخ  خشک گریه کند

که بخت جنگلــیان خفــته وعجب سالیست

کجا پرید پـــرستو چــه خواند چلـــچله هـا

قفــــس بود همه جا وفضـــای بی بالیسـت

به جـــای ابـــر کـه بارد بکام تشـــــنۀ آب

بلایی آتـــشی از آسمان بگــــــو عالیسـت

چه حاجتی که بنـــازی به روز نو دیـگـــر

ترا که روز وشــب  ات کاربار حمالیسـت

بهـــار را به تماشـــا نشســته  بی بصـران

ببین بچشم حقـیقـت که این عجب حالیسـت

بـــباغ طعـــنه مـزن گـــر نداد میوه دیـگر

که  دســـت بی ثمــــر باغـبان لاابالیســت

 

نعمت الله ترکانی

17 مارچ 2007