افغان موج   

دالر بده دختر ببر ( دختر فروشان)

 

زن خواهی در میدان بیا

یعنی  که  کابـل  جان بیا

چـون  بلبل  مسـتان   بیا

 

کپوپی  و بی   دندان  بیا

تا  خاک   پاکسـتان   بیا

با   کلۀ    لـرزان   بیـــا

 

با   یـوروی  آلـمـان  بیـا

با  دالـرت  ای  جان  بیا

خندانی   یا  گریان   بیا

 

مـستی کن و رقصان بیا

با دیـدن خوبــــــان بیــا

از  مشکلات  آسان  بیا

 

یک دخـت سیمـــــین ببـــــــر ***   (دالـــر بـــــده دختر ببـر)

 

گر  کل   بی   مویی   بیـا

گنده    بغل    بویی    بیا

گر   ظرف  میـشویی  بیا

 

بد  شکل  و  بـد رویی بیا

مفلوک  بد  خویی   بیــــا

پر حرف و پر گویـی بیا

 

گر چاق  و کـندویی  بیــا

زیـن سـوی و آنسویی بیا

گر گـبر وهــنـدویی  بیــا

 

خلق تنگ وجنگجـویی بیا

ارمان که  در طـویی بیـا

دلبـر کــــه میـــجویی بیـا

 

زیبـــا و خـوشگلـتـر ببــر ****  دالــــر بـــــده دخــــتر ببـــر

 

بینی  چنگ  ات عیب نیســـــــت

آن چرس و بنگ ات عیب نیست

شهر فـــــرنگ ات عیـــب نیست

 

آن قلب سنگ ات  عیب  نیســـت

خشم   پلنـــگ ات  عیـب نیســت

هـر رنگ رنگ ات عیب نیسـت

 

خویی  زرنگ  ات عیب نیســت

آن خلق تنگ ات عیـــب نیســت

هرصلح و جنگ ات عیب نیست

 

شانه دبـــنگ ات عیب  نیســــت

بازا که ننگ ات عیب نیســـــت

موی مــلنگ ات عــــیب نیسـت

 

مقـصد به اســپانسـر ببـــــر  ***  دالــــر بــــده دخــــــتر ببــــر

 

قــهروشلاقت عیب نیست

نسل و ایاقـت عیب نیست

انـــدام چاقت عیب نیسـت

 

لاف و پتاقت عیب نیست

بیجا مذاقت عـیب نیـــت

روی بـراقت عیب نیست

 

اول  قفاقت  عیب   نیست

رفتی فراقت عیب   نیست

آز بابه آقت  عـیب  نیسـت

 

جنگ و نفاقت عیب نیست

کردی شقاقت عیب  نیسـت

بردی طلاقت عیب نیسـت

 

با شـــور خـــود در سر ببــــر ***  دالــــر بـــده دخــــتر ببــــــر

 

مـــردم  به دیـــدار ات بیـا

خلقـــی  خریــدارات   بیـا

با مام غمــخــوار ات بیـا

 

با  بکـس  تیـر دارت بیــا

با بیک پـر بـــارت بیـــــا

قربان   رفــتار  ات    بیـا

 

با لاف   تکرار  ات   بیـا

کـس نیست نصوارت بیا

دوشیزه گان  زارت   بیا

 

پر  کرده   مقدارت    بیا

خوبان سزاوارت     بیا

هر کس  بشد  زارت بیا

 

از شانزده پایین تر ببر ***  دالـر بده دختر ببـر

همایون «عالمی»

مصارع که به رنگ پسته ای است از خودم نیست.