افغان موج   

نقد ها

فیلتر
دستپاچگی اشرف غنی و ارسال نامه به نواز شریف 11 جوزا 1394 3971
گسترش نفوذ نیروهای دولت اسلامی در آسیای میانه 10 جوزا 1394 3571
ویدیوی 219 شفیع عیار 31 ثور 1394 3862
با مقاومت مدنی در برابر افغان ستیزی سازمانیافته حکومتی بایستیم 18 ثور 1394 3238
گزارش نامۀ افغانستان 15 ثور 1394 3855
حکومت به بیراهه می رود و اصرار میورزد 14 ثور 1394 3355
ملا بازی و سیاست بازی و بی سرانجامی ! توظیف ملا ها به سیاست بازی دیگر 14 ثور 1394 3448
کودتای داوود سبب ظهور 7 و8 ثور و آمدن خارجی ها درافغانستان شد 09 ثور 1394 3530
ویدیوی 216 شفیع عیار 09 ثور 1394 3696
دستگاه جاسوسی افغانستان همدست تروریستان 03 ثور 1394 3514
ویدیوی 115 شفیع عیار 01 ثور 1394 3241
ویدیوی 214 شفیع عیار 27 حمل 1394 3114
از کشافی در علم منطق تا نقاشی بر سقف شیشه ای 24 حمل 1394 3653
ویدیوی 113 شفیع عیار 20 حمل 1394 3008
سنگسار در قرآن 19 حمل 1394 3531
ویدیوی 212 شفیع عیار 13 حمل 1394 3333
ویدیوی 211 شفیع عیار 12 حمل 1394 3144
ازکجابایدشروع کردکه پاسخ دندان شکن به جفیدن سگان گردد؟؟؟... 12 حمل 1394 4159
سیاست اسلامی 11 حمل 1394 3409
به ملا ها مگو که بالای چشمت ابروست! 10 حمل 1394 3025
آیا قتل شهید فرخنده مظلوم، خشمانه تر و ظالمانه تر ازسنگسار نبود ..؟ 09 حمل 1394 3576
ویدیوی شفیع عیار 08 حمل 1394 3729
نقش پول و بازی های ماهرانۀ تلویزیونی 06 حمل 1394 3858
جنایتی راکه مثل اش بشرتاحال ندیده ع وغ (عغ)بایدجواب داد؟؟؟!!! 01 حمل 1394 4991
آستانه هشتم مارس 2015 ! 15 حوت 1393 3260
ویدیوی 204 شفیع عیار ( بمناسبت روز عاشقان ) 04 حوت 1393 3200
سیاف از کدام درد می نالد؟/ وحيد مژده 03 حوت 1393 3727
فاشیسم از این آشکارتر!؟ 19 دلو 1393 3975
ویدیوی 201 شفیع عیار ( دوست داشتن) 08 دلو 1393 3577
زمانی برای تاسف ! 03 دلو 1393 3283
ویدیوکلپ 200 شفیع عیار ( کابینه نو ) دولت وحدت ملی 01 دلو 1393 3242
ویدیوی 199 شفیع عیار 24 جدی 1393 3331
ازلابلای حرفهای سخنرانان معلوم می شد که طاهر بدخشی را آنها نشناخته بودند قسمت اول 23 جدی 1393 4439
ازلابلای حرفهای سخنرانان معلوم می شد که طاهر بدخشی را آنها نشناخته بودند قسمت دوم 23 جدی 1393 4144
کشتار وحشیانۀ پاریس، از سیاست های دوگانۀ فرانسه و غرب آب میخورد 19 جدی 1393 3591
ویدیوکلپ 158 شفیع عیار 17 جدی 1393 3440
ویدیوکلپ 157 شفیع عیار( سال نو 2015 مبارک) 11 جدی 1393 3553
اندکی پیرامون شادروان سعدالدین بهاء 09 جدی 1393 3909
ردچرندیات تیلفونی سگ سوزن خور،خود را نابغۀ دورانِ سیاست می داند 05 جدی 1393 3879
ویدیوی 195 شفیع عیار ( اشرف غنی انقلابی ) 27 قوس 1393 4000
ویدیوکلپ 194 شفیع عیار ( نوکران آی. اس. آی پاکستان ) 20 قوس 1393 3580
این دفاع وانتقاد نیست، جواب به یک ایمیل است 18 قوس 1393 3810
حلیم تنویر تفرقه انداز مُدرن 17 قوس 1393 5148
اخطار به ملا عمر 15 قوس 1393 3234
قهرمان سازی خیالی استعمار،غیرلکۀ تاریخی چیزبیش نیست 11 قوس 1393 3560
نویسندۀ توانا، شاعرکوچه نشین خیال ها، " پرتونادری" 07 قوس 1393 3939
ویدئیوی 192 شفیع عیار ( ریزه گل) 06 قوس 1393 3543
ویدیوی 191 شفیع عیار 30 عقرب 1393 3303
همه چیز و هیچ چیز ! 27 عقرب 1393 3497
ویدیوکلپ 190 شفیع عیار ( جنرال ظاهر) 23 عقرب 1393 3602