افغان موج   

غلام حیدر یقین

فیلتر
ویروس کرونا 09 عقرب 1399 954
اتحادیه خربندگان دموکرات و تکنوکرات 20 اسد 1399 1027
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 23 اسد 1398 1212
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 18 اسد 1398 1347
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 18 اسد 1398 1191
کاکه ها و جوانمردان هرات باستان 18 اسد 1397 3605
شب یلدا 30 قوس 1394 2373
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 21 میزان 1388 8449
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 31 سنبله 1388 6960
پیرامون کتاب لیلی و مجنون 15 سنبله 1388 9442
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست و هفتم 04 جدی 1386 6599
به یاد شاعری که هم عاقل بود و هم بیرنگ 23 قوس 1386 6371
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست وششم 06 قوس 1386 7769
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و پنجم 10 عقرب 1386 6956
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و سوم 10 عقرب 1386 6822
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و چهارم 24 اسد 1386 6382
آئین عیّا ری و جوانمردی قسمت بیست و دوم 30 جوزا 1386 6207
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیست ویکم 02 جوزا 1386 6890
سیری در نسخۀ یوسف زلیخا 26 حمل 1386 6990
افسانه مغل دختر 26 حمل 1386 6840
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیستم 20 حمل 1386 6379
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت نزدهم 19 حمل 1386 6968
آیین عیاری و جوانمردی قسمت هژدهم 15 حوت 1385 7465
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت هفدهم 16 دلو 1385 6299
اندرزنامه فردوسی قسمت چهاردهم 11 دلو 1385 14254
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت شانزدهم 01 دلو 1385 6496
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت پانزدهم 15 جدی 1385 5537
اندرزنامه فردوسی قسمت سیزدهم 03 جدی 1385 8214
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت چهاردهم 28 قوس 1385 6470
اندرزنامه فردوسی (بخش دوازدهم جدید 28 قوس 1385 8588
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت سیزدهم 15 قوس 1385 6089
اندرزنامه فردوسی (بخش یازدهم جدید 08 قوس 1385 10226
آیین عیا ری و جوانمردی(قسمت دوازدهم جدید 23 عقرب 1385 15279
اندرزنامه فردوسی (بخش نهم جدید 07 عقرب 1385 19695