افغان موج   

غلام حیدر یقین

فیلتر
ویروس کرونا 09 عقرب 1399 411
اتحادیه خربندگان دموکرات و تکنوکرات 20 اسد 1399 579
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 23 اسد 1398 780
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 18 اسد 1398 910
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 18 اسد 1398 783
کاکه ها و جوانمردان هرات باستان 18 اسد 1397 2176
شب یلدا 30 قوس 1394 1916
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 21 میزان 1388 7096
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 31 سنبله 1388 6234
پیرامون کتاب لیلی و مجنون 15 سنبله 1388 8655
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست و هفتم 04 جدی 1386 5896
به یاد شاعری که هم عاقل بود و هم بیرنگ 23 قوس 1386 5609
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست وششم 06 قوس 1386 5807
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و پنجم 10 عقرب 1386 5917
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و سوم 10 عقرب 1386 5893
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و چهارم 24 اسد 1386 5533
آئین عیّا ری و جوانمردی قسمت بیست و دوم 30 جوزا 1386 5561
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیست ویکم 02 جوزا 1386 5849
سیری در نسخۀ یوسف زلیخا 26 حمل 1386 6479
افسانه مغل دختر 26 حمل 1386 6281
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیستم 20 حمل 1386 5405
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت نزدهم 19 حمل 1386 6083
آیین عیاری و جوانمردی قسمت هژدهم 15 حوت 1385 6687
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت هفدهم 16 دلو 1385 5397
اندرزنامه فردوسی قسمت چهاردهم 11 دلو 1385 11509
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت شانزدهم 01 دلو 1385 5515
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت پانزدهم 15 جدی 1385 5153
اندرزنامه فردوسی قسمت سیزدهم 03 جدی 1385 7266
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت چهاردهم 28 قوس 1385 5233
اندرزنامه فردوسی (بخش دوازدهم جدید 28 قوس 1385 7653
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت سیزدهم 15 قوس 1385 5660
اندرزنامه فردوسی (بخش یازدهم جدید 08 قوس 1385 8855
آیین عیا ری و جوانمردی(قسمت دوازدهم جدید 23 عقرب 1385 13012
اندرزنامه فردوسی (بخش نهم جدید 07 عقرب 1385 17331