افغان موج   

غلام حیدر یقین

فیلتر
ویروس کرونا 09 عقرب 1399 652
اتحادیه خربندگان دموکرات و تکنوکرات 20 اسد 1399 854
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 23 اسد 1398 1042
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 18 اسد 1398 1183
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 18 اسد 1398 1037
کاکه ها و جوانمردان هرات باستان 18 اسد 1397 2784
شب یلدا 30 قوس 1394 2176
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 21 میزان 1388 7747
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 31 سنبله 1388 6682
پیرامون کتاب لیلی و مجنون 15 سنبله 1388 9228
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست و هفتم 04 جدی 1386 6404
به یاد شاعری که هم عاقل بود و هم بیرنگ 23 قوس 1386 6076
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست وششم 06 قوس 1386 7130
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و پنجم 10 عقرب 1386 6615
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و سوم 10 عقرب 1386 6421
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و چهارم 24 اسد 1386 6146
آئین عیّا ری و جوانمردی قسمت بیست و دوم 30 جوزا 1386 5985
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیست ویکم 02 جوزا 1386 6520
سیری در نسخۀ یوسف زلیخا 26 حمل 1386 6743
افسانه مغل دختر 26 حمل 1386 6570
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیستم 20 حمل 1386 6059
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت نزدهم 19 حمل 1386 6663
آیین عیاری و جوانمردی قسمت هژدهم 15 حوت 1385 7200
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت هفدهم 16 دلو 1385 5999
اندرزنامه فردوسی قسمت چهاردهم 11 دلو 1385 12984
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت شانزدهم 01 دلو 1385 6189
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت پانزدهم 15 جدی 1385 5384
اندرزنامه فردوسی قسمت سیزدهم 03 جدی 1385 7854
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت چهاردهم 28 قوس 1385 6067
اندرزنامه فردوسی (بخش دوازدهم جدید 28 قوس 1385 8231
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت سیزدهم 15 قوس 1385 5903
اندرزنامه فردوسی (بخش یازدهم جدید 08 قوس 1385 9587
آیین عیا ری و جوانمردی(قسمت دوازدهم جدید 23 عقرب 1385 13900
اندرزنامه فردوسی (بخش نهم جدید 07 عقرب 1385 18282