افغان موج   

نقد ها

فیلتر
عـُرس حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیـدل در ونکوور 12 دلو 1388 9662
کرزی حمایتگرفاشیست قبیلوی 06 دلو 1388 5137
کم ما و کرم شما، داکتر صاحب 28 جدی 1388 5913
نظام تقلید میمونی برده وار نفرت انگیزست 20 جدی 1388 5359
فارو، کمیته ی حقوق بشر اشغالگران امریکایی 14 جدی 1388 4952
تشکرازآقای عمرخطاب؟ یا ازهمبستگی 14 جدی 1388 5733
نقدی بر مطلب آقای فرید رستاخیز 11 جدی 1388 4937
مقــامات مســؤل ومــردم هــرات مخــالف 02 جدی 1388 5003
پاسخ مختصر به ایمیل های دوستان 30 قوس 1388 5182
سوال های مرا جواب بدهید 28 قوس 1388 5995
لمبه" هم شعله ور شد 24 قوس 1388 6278
نامۀ رسیده به افغان موج 22 قوس 1388 5649
ملالی جویا قامت بلندی بر اندیشۀ آزادی 20 قوس 1388 5650
دالایی لاما هم تانگو رقصید 16 میزان 1388 5609
وحیدمژده کورخودبینای مردم 11 سنبله 1388 5745
آنکه سیر میخورد از بویش نترسد 05 سنبله 1388 6016
کرم های بی آزار 04 سنبله 1388 5043
احتجاجیۀ سایت آسمایی 15 جوزا 1388 7577
بیانیه علي محقق نسب 06 ثور 1388 6157
غلام سخی ارزگانی بکدام راه میرود 03 ثور 1388 5558
نگاهی به قانون ضد انسانی 19 حمل 1388 5107
حد و مرز انسانیت در حاشیۀ نوشتۀ شخصی بنام عوامیار 02 حمل 1388 6156
بار دیگر بیست چهارم حوت هرات 25 حوت 1387 7919
یکبار دیگر با مهندس شاه امیر فروغ 06 حوت 1387 5823
سخنی با آقای مهندس شاه امیر فروغ 21 دلو 1387 5297
واژه های انتحاری بخش.. دوم 29 جدی 1387 5893
واژه های انتحاری 22 جدی 1387 6170
خراسانی ها در سایت خاوران 09 قوس 1387 9742
زنجیر های نامرعی بر دست و پای زنان 23 میزان 1387 5450
سُخنی با انجینیر برات فرهید 27 سنبله 1387 5722
درحاشیه گفتار آقای نیک اندیش 11 سنبله 1387 5253
سخنی از تاریخ با اوراق سیاه 25 سرطان 1387 5628
تناسب های معکوس ونسبت های حقیقی 09 سرطان 1387 5645
یک برش طولی بر مرگ سالي چند بار 15 ثور 1387 5617
تبصرۀ کوتاه بر برداشت های محترم احمد نکته سنج 22 حمل 1387 5365
رقص اشباح رهنمودی، سیاسی یا انتقادی؟ 16 حمل 1387 5547
در حاشیه نظرات نکنه دان و نکته سج پیرامون قیام 24 هرات 14 حمل 1387 6419
بار دیگر در موضع روشنفکر و رد دفاعیۀ دولتشاهی 27 دلو 1386 6015
دین و مشکلات ما با تیکه داران دین 15 دلو 1386 6338
رشك وحسادت های قومی 06 دلو 1386 5342
اظهار سپاس از آقای نادر نظری 23 جدی 1386 7014
مکثی بر مشورت های خانم فرشته حضرتی 23 جدی 1386 6537
پیرامون اجاق سرد 19 جدی 1386 4563
پیرامون نهال« شهمامه» 15 میزان 1386 5842
راحله« یار» در بزم عاشقان 14 میزان 1386 9382
زن امروزی 06 میزان 1386 7044
اگر من نگویم که راه تو بیراهه است 20 سنبله 1386 6522
ابتذال در سایت خاوران 11 سنبله 1386 7981
از حماقت تا واقعیت 08 اسد 1386 5913
تحریف حقایق وجعل تاریخ 05 اسد 1386 6210